Leden Raad van Toezicht

  • Staf en ondersteunende diensten

“De kunst van gelukkig oud zijn”
“Ons streven is helder en tegelijkertijd vol ambitie: Wij willen dat mensen bij ons gelukkig oud zijn. En onze belofte is haarscherp: Vanaf het moment dat ouderen voor ons kiezen, zijn wij er voor hen. Onze zorg is top.
Wat bezorgt u een goede dag? Wat heeft u nodig om u fijn en veilig te voelen?

 

Over Vitalis WoonZorg Groep

 

“De kunst van gelukkig oud zijn”

“Ons streven is helder en tegelijkertijd vol ambitie: Wij willen dat mensen bij ons gelukkig oud zijn. En onze belofte is haarscherp: Vanaf het moment dat ouderen voor ons kiezen, zijn wij er voor hen. Onze zorg is top.

Wat bezorgt u een goede dag? Wat heeft u nodig om u fijn en veilig te voelen? Voor iedereen liggen de antwoorden op deze vragen anders. Vitalis WoonZorg Groep biedt diensten op het gebied van wonen, zorg en welzijn aan senioren in Eindhoven, met een dependance in Heerlen. We zijn er graag in elke fase van het ouder worden. Omdat vragen en behoeften verschillen, blijven we ons continue ontwikkelen, zodat ons aanbod aansluit bij uw vraag en behoefte.

 

Kwaliteit van leven

Vitalis WoonZorg Groep maakt zich sterk om ouderen te ondersteunen bij het behoud of verbeteren van de kwaliteit en de veiligheid van het dagelijks leven. Of het nu gaat om hulp bij wonen, bij ontmoeten en welbevinden of om zorg en behandeling. We werken met kleine teams van medewerkers en vrijwilligers, die samen met u en uw naasten onmiddellijk en ter plaatse kunnen bieden wat het beste past bij uw vraag. 

 

Wonen en werken in eigen stijl

Vitalis WoonZorg Groep heeft in Eindhoven 4 verpleeghuizen en 2 revalidatiecentra. Bovendien biedt Vitalis verschillende vormen van welzijn en zorg aan in 5 Residenties en 19 WoonincPlusVitalis appartementencomplexen in Eindhoven. Variërend van thuiszorg tot aan intensieve verpleeghuiszorg. Ook in Heerlen is Vitalis actief. Met het aanbod op sociaal en recreatief gebied en de aandacht voor kunst en cultuur creëert Vitalis WoonZorg Groep de voorwaarden voor wonen in eigen stijl en naar eigen keuze. 

Bij Vitalis werken ongeveer 2.300 werknemers, die samen met meer dan 1.250 vrijwilligers dagelijks ondersteuning bieden aan meer dan 6.500 ouderen, zodat zij zelfstandig kunnen wonen of verblijven op de manier die hén voor ogen staat. Als lerende organisatie zetten we ons graag in voor het opleiden van zorgmedewerkers met stageplaatsen en leerwerkplekken. Voor de zorg en dienstverlening hanteert Vitalis géén winstoogmerk. 

 

Drie kernwaarden

Het gaat om ‘ertoe doen’, de dingen zo lang mogelijk zelf kunnen doen, en om ‘meedoen’. Dat begrijpen we bij Vitalis. Vitalis hanteert deze kernwaarden als uitgangspunt voor haar werkwijze. Ze gelden voor iedereen: bewoners, medewerkers en vrijwilligers.

 

Ertoe doen: ‘Het gaat om u, het gaat om nu’

Vitalis is duidelijk in informatieverstrekking en verwachtingen (wat kunt u wel en niet verwachten en hoe kan ik u helpen om het anders te regelen). Cliënten, familie, medewerkers en vrijwilligers worden respectvol bejegend. We handelen flexibel, snel en proactief. We hebben aandacht en tonen gastvrijheid.

 

Zelf doen: ‘Van zorgen voor, naar zorgen dat’

De kern is dat Vitalis cliënten, bewoners en hun familie ondersteunt om zo veel of zo lang mogelijk ‘zelf te kunnen doen’ en ‘zelf te kunnen regelen’. We denken niet vóór iemand, maar mét iemand en stellen ons de vraag wat we kunnen toevoegen. Vitalis zorgt ervoor dat de medewerkers het werk zo goed mogelijk kunnen doen, zonder verstoringen, belemmeringen en vanuit de eigen kracht en wijsheid. 

 

Meedoen: ‘Iedereen hoort erbij’

Vitalis stimuleert een actieve bijdrage aan de sociale omgeving. Dat gaat vaak niet vanzelf. Een mooie ruimte of grand café creëert niet vanzelf ontmoeting en sociale contacten. Vitalis faciliteert en ondersteunt.”

 

Meer informatie over Vitalis is te vinden op www.vitalisgroep.nl en op www.woonincplusvitalis.nl

 

De Raad van Toezicht

 

De Raad van Toezicht van Vitalis bestaat uit vijf leden. Door het einde van de zittingstermijnen van een lid per januari 2021 en de voorzitter in april 2021 ontstaan er twee vacatures in de Raad van Toezicht. De vacature van voorzitter wordt door één van de zittende leden ingevuld. De werving en selectie van de twee nieuwe leden Raad van Toezicht vindt gelijktijdig plaats met de bedoeling, dat deze twee leden per januari 2021 toetreden. De Bestuurder, de Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad vervullen een belangrijke adviesrol in deze procedure.

Het toezicht wordt uitgeoefend op basis van de huidige Governancecode Zorg.

 

Vitalis kent een grote verantwoordelijkheid als zorgverlener, als werkgever en als partner. Veranderingen in de omgeving van de zorg en in de zorg zelf zijn van invloed op de kwaliteit van deze zorg. De samenleving heeft behoefte aan een blijvende hoge kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg(keten) voor ieder die daar behoefte aan heeft. De samenleving heeft er dan ook recht op te weten hoe er gepresteerd wordt, waarom en met welke resultaten.

 

De Raad van Toezicht richt zich in de toezichthoudende rol nadrukkelijk op het realiseren van de

maatschappelijke doelstellingen en de waarden van de organisatie. Deze rol voert de Raad proactief en preventief uit. Naast verkregen informatie van de Raad van Bestuur en de organisatie gaat zij ook zelf proactief op zoek naar informatie. Bijvoorbeeld door de jaarlijkse Radendag, waarbij de Centrale Cliëntenraad, de Ondernemingsraad, de Raad van Toezicht en de directeuren bijeenkomen rondom een inhoudelijk thema. Daarnaast vindt er minimaal eenmaal per jaar een overleg plaats met de Centrale Cliëntenraad en de Ondernemingsraad. Binnen de Raad van Toezicht van Vitalis wordt gewerkt met een commissie Kwaliteit, Zorg, Veiligheid, een Auditcommissie en een Remuneratiecommissie.

Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt rekening gehouden met algemene bestuurlijke kwaliteiten, affiniteit met de maatschappelijke doelstelling van Vitalis en met een voldoende diverse spreiding van deskundigheden en achtergronden. Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht is een uitdaging en verplichting om bij te dragen aan de kwaliteitsborging en verbetering van de besturing van Vitalis.

Voor het toezicht worden vijf inhoudsdomeinen onderscheiden te weten Ambitie (en ondernemerschap), Realisatie van beleid (wat is er bereikt), Gedrag van de organisatie (hoe is een en ander tot stand gekomen), Risico’s (in brede zin) en Continuïteit en kwaliteit van bestuur.

 

Profielschets lid Raad van Toezicht

 

Gelet op de strategische onderwerpen en een gebalanceerde samenstelling is er binnen de Raad van Toezicht behoefte aan twee nieuwe leden met de volgende deskundigheidsprofielen:

 

Specifiek deskundigheidsprofiel Lid Raad van Toezicht aandachtsgebied innovatie in ontwikkeling van zorg, welzijn en wonen

Deze toezichthouder is op strategisch niveau goed bekend met de veranderende behoefte en vraag van (potentiële en bestaande) cliënten van Vitalis en de ontwikkelingen in deze sector. Zij/hij kan de vertaalslag maken naar de innovatie en transformatie die dit vraagt van de huidige en toekomstige zorg- en dienstverlening door Vitalis. Zij/hij heeft een zorginhoudelijke achtergrond, en is goed op de hoogte van de laatste wetenschappelijke inzichten, nieuwe concepten en best practices op het gebied van sociale en technologische innovatie in de zorgsector. Deze toezichthouder heeft inzicht in de impact hiervan voor cliënten, hun familieleden, medewerkers en vrijwilligers. Zij /hij kan vanuit dit perspectief een bijdrage leveren aan de Commissie Kwaliteit, Zorg, Veiligheid. Deze toezichthouder beschikt over een ondernemende en innovatieve instelling, heeft een vooruitstrevende visie op innovatie in de zorg, welzijn en wonen voor ouderen, is gewend om in nieuwe kansen te denken en buiten de gebaande paden te treden.

 

Specifiek deskundigheidsprofiel Lid Raad van Toezicht aandachtsgebied ondernemerschap

Deze toezichthouder brengt actuele ervaring mee vanuit een strategische positie en/of als ondernemer vanuit het bedrijfsleven en is gewend om te functioneren in een marktomgeving met de eisen die dit stelt op het gebied van marketing, vraaggericht ondernemen, innovatie en communicatie. Deze toezichthouder heeft bij voorkeur een sociale en/of economische verbinding naar de Brainport regio en/of het werkgebied Eindhoven en daardoor een goed beeld van de lokale ontwikkelingen en netwerken. Zij/hij kan zich goed verplaatsen in het maatschappelijk ondernemerschap van Vitalis in het publieke domein met de daarbij behorende complexiteit en dynamiek gezien de verschillende belanghebbenden.

Vitalis zoekt twee eigentijdse, maatschappelijk betrokken toezichthouders, die nadrukkelijk affiniteit hebben met de doelgroep van Vitalis. Er is ruimte voor één startende toezichthouder.

 Het profiel voor een lid van de Raad van Toezicht bevat verder tenminste de volgende aspecten:

-      affiniteit met de maatschappelijke doelstelling, de zorgfunctie, het primaire proces en het werkveld van Vitalis, oog voor de specifieke waarden van de organisatie;

-      ruime aantoonbare algemene bestuurlijke kwaliteiten en /of organisatorische ervaring in complexe organisaties; danwel kunnen denken op bestuurlijk en strategisch niveau;

-      in staat zijn om de ontwikkelingen ten aanzien van haar of zijn kennisgebied te vertalen naar de dienstverlening, de zorg, de behandeling en begeleiding en het wonen voor ouderen.

 

Gewenste persoonlijke kwaliteiten van de leden zijn:

-      snel overzicht en inzicht verwerven vanuit een academisch denk- en werkniveau;

-      een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;

-      het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;

-      in staat tot kritische zelfreflectie op eigen rol, positie, invloed en gedrag;

-      het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de Raad van Bestuur voorgelegde aangelegenheden;

-      het vermogen om het beleid en de besturing van de Vitalis en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen;

-      proactieve opstelling: informatie zoeken, doorvragen, netwerken;

-      doortastend in besluitvorming;

-      goed ontwikkelde maatschappelijke antenne en geweten;

-      inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan de organisatie stellen;

-      voldoende beschikbaarheid.

 

Van de leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen en de maatschappelijke functie van Vitalis in het bijzonder én dat zij zelf maatschappelijk actief zijn.

De statuten van Vitalis bevatten de bepalingen over onverenigbaarheid, onafhankelijkheid en uitsluitsel (https://www.vitalisgroep.nl/pdf/Statuten_stichting_Vitalis_WoonZorg_groep/index.html)                             

 

 

Diversiteit

Gestreefd wordt naar voldoende diversiteit binnen de Raad van Toezicht met een evenwichtige verdeling qua geslacht, generatie en sociaal maatschappelijke achtergrond. Wij zoeken een fraai, breed palet aan talenten en persoonlijkheden om de verschillende rollen van toezichthouden goed te kunnen vervullen en de juiste scherpte te kunnen aanbrengen in de onderlinge dialoog.
De Raad van Toezicht bestaat nu uit drie mannen en twee vrouwen. Door de vacatures treden twee mannelijke leden terug. Voor de huidige samenstelling zie: https://www.vitalisgroep.nl/over-vitalis/bestuur-en-toezicht

  

Tijdsinvestering

De Raad van Toezicht vergadert ongeveer zeven keer per jaar en participeert daarnaast in de Radendag en organiseert de zelfevaluatie. De commissies vergaderen gemiddeld zes keer per jaar. Verder komt de Raad van Toezicht naar behoefte vanuit ontwikkelingen in de organisatie bijeen. Een delegatie van de Raad van Toezicht voert minimaal eenmaal per jaar overleg met de OR en CCR.

 

Beloning

De Raad van Toezicht wordt beloond binnen de geldende richtlijnen van de WNT. Momenteel bedraagt de bezoldiging van een lid Raad van Toezicht € 14.800,00 (op jaarbasis, exclusief BTW). Daarnaast ontvangen de leden een variabele reiskostenvergoeding.

 

Wet Bestuur en Toezicht

Vitalis is een stichting. Volgens de criteria van de Wet Bestuur en Toezicht is Vitalis vanuit het jaarrekeningenrecht op basis van de huidige balansdata gekwalificeerd als een grote organisatie. Dit heeft consequenties voor het aantal toezichthoudende functies dat een toezichthouder wettelijk is toegestaan te bekleden.
WERVING- EN SELECTIEPROCEDURE

 

Voor de selectieprocedure is een commissie samengesteld bestaande uit de beoogd voorzitter, de twee resterende leden en de bestuurder. De voorzitters van de OR en CCR sluiten in het kader van hun adviesrol aan bij de eerste gespreksronde met kandidaten bij de opdrachtgever. De beoogd voorzitter Raad van Toezicht is voorzitter van deze commissie en deze commissie wordt begeleid door de externe adviseur.

De selectie van kandidaten vindt plaats in een aantal opeenvolgende stappen. Deze zijn:

ü  Beoordeling van de schriftelijke reacties op basis van de vermelde eisen voor wat betreft kennis, ervaring en achtergrond door de externe adviseur en het waar mogelijk uitnodigen van de kandidaten voor een oriënterende kennismaking met de externe adviseur.

ü  Terugkoppeling van de longlist en shortlist met een advies aan de huidige voorzitter en beoogd voorzitter Raad van Toezicht. De bestuurder heeft hierbij een adviesrol. De Raad van Toezicht bepaalt welke kandidaten worden uitgenodigd voor de gesprekken met de commissie begeleid door de externe adviseur.

ü   Het voeren van de oriënterende eerste gesprekken met kandidaten door de commissie samen met de voorzitters van de Ondernemingsraad en Centrale Cliëntenraad, en begeleid door de externe adviseur. In deze gesprekken wordt vastgesteld of de kandidaten op basis van de in de profielschets vermelde eisen voldoende kennis en ervaring hebben opgedaan om op korte termijn succesvol te kunnen opereren in de positie van lid Raad van Toezicht bij Vitalis.

ü  Vervolggesprekken van de geselecteerde eindkandidaten met de commissie begeleid door de externe adviseur.

ü  Het inwinnen van referenties door de externe adviseur, het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag door de eindkandidaten in overleg met de opdrachtgever.

ü  Kennismaking met de huidige voorzitter Raad van Toezicht.

ü  Na de adviezen over deze gesprekken zal de Raad van Toezicht het definitieve besluit tot benoeming formuleren en communiceren, op basis van de voorgenomen benoeming door de commissie.

ü  Formele toetreding vindt plaats in goed onderling overleg.

 

De Raad van Toezicht wordt in deze procedure ondersteund door Anja Tirions MHA van Tirions Consultancy B.V. Zij is bereikbaar op telefoonnummer 06 – 29 25 94 97. Uw reactie zien wij graag tegemoet via de link onderaan de vacature op haar website www.tirionsconsultancy.com .

 

Deel deze vacature

Vragen over deze vacature?

Neem contact op met
Bianca van de Camp

06-10475176
06-10475176

Werken bij Vitalis

  • Werken met en voor ouderen en kwetsbare doelgroepen
  • Kleine teams die dichtbij de bewoner staan
  • Eigen verantwoordelijkheid met vitale teams
  • Nascholing, verdieping en inspiratie bij Vitalis Academie
Meer over werken bij Vitalis  ›

Sollicitatieprocedure

Solliciteer

Zie je een vacature die bij je past? Solliciteer dan rechtstreeks via het formulier.

Matchen

We kijken naar je kennis en ervaring, maar vooral ook naar je motivatie en de doelgroep die het beste bij jou zou kunnen passen.

Kennismaking

Zien we kans op een match, dan nodigen we je uit voor een persoonlijke kennismaking. Met de locatie, manager en het team natuurlijk

Meeloopdag

Je krijgt een èchte indruk van je mogelijke nieuwe team en werkplek als je een dag kunt meebeleven.

In dienst

Bevalt het ons beiden, dan schudden we elkaar de hand en maken we alles in orde. Je kunt aan de slag!

Sollicitatieprocedure

Solliciteer

Zie je een vacature die bij je past? Solliciteer dan rechtstreeks via het formulier.

Matchen

We kijken naar je kennis en ervaring, maar vooral ook naar je motivatie en de doelgroep die het beste bij jou zou kunnen passen.

Kennismaking

Zien we kans op een match, dan nodigen we je uit voor een persoonlijke kennismaking. Met de locatie, manager en het team natuurlijk

Meeloopdag

Je krijgt een èchte indruk van je mogelijke nieuwe team en werkplek als je een dag kunt meebeleven.

In dienst

Bevalt het ons beiden, dan schudden we elkaar de hand en maken we alles in orde. Je kunt aan de slag!

npm i